Algemene verkoopvoorwaarden

ART. 1 Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden

De koper die een bestelling bij de verkoper plaatst, aanvaardt deze Algemene Verkoopvoorwaarden onvoorwaardelijk en volledig, met uitsluiting van alle andere documenten, met inbegrip van brochures of catalogussen, die de verkoper louter ter informatie uitgeeft. Bijzondere voorwaarden zullen geen voorrang hebben op de Algemene Verkoopvoorwaarden, tenzij de verkoper ze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt. Andersluidende bepalingen die de koper voorstelt, zullen dus niet bindend zijn voor de verkoper, tenzij hij ze uitdrukkelijk aanvaardt, ook wanneer de verkoper deze bepalingen kent. Alle andere documenten dan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zoals catalogussen, prospectussen, reclame enz. zijn louter informatief en indicatief en zijn niet bindend voor de verkoper.

ART. 2 Bestellingen

Bestellingen die rechtstreeks bij de verkoper of zijn agenten of vertegenwoordiger worden geplaatst, zijn pas definitief en bindend wanneer de verkoper ze schriftelijk heeft bevestigd. De verkoper behoudt zich het recht voor om bepaalde kenmerken van de producten te wijzigen, zolang het normale gebruik daarvoor de producten bedoeld zijn niet verandert. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de schriftelijk door de verkoper aanvaarde bestelling en alle documenten die de verkoper in verband met de bestelling uitgeeft, vormen samen het contract. Elke wijziging van de bestelling betekent automatisch dat de aanvankelijk bepaalde leveringstijden met een redelijke termijn worden verlengd. Bij laattijdige betaling zal de leveringsplanning in verhouding worden verlaat. De koper is zich ervan bewust dat op de bestelde goederen sectorspecifieke toleranties van toepassing zijn, met inbegrip van toleranties met betrekking tot afmetingen, kleur, verlies van gewicht en verlies van kwaliteit door slijtage. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, blijven prijsoffertes een maand geldig vanaf de datum waarop ze worden meegedeeld. Daarna vervallen ze onherroepelijk en van rechtswege. Elke wijziging of annulatie van de bestelling op verzoek van de koper is onderworpen aan de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Elk dergelijk verzoek door de koper zal slechts in aanmerking worden genomen als het de verkoper niet later dan zeven (7) dagen voor de verzending van de goederen bereikt en als de goederen niet aangepast zijn. Een volledige of gedeeltelijke annulatie van bestellingen door de koper zal schade veroorzaken voor de verkoper. De koper zal deze schade vergoeden, met inbegrip van de waarde van de bestelling, de verloren winst, de administratiekosten, de transportkosten, de opslagkosten enz., met een minimum van 25 procent van de overeengekomen prijs.

ART. 3 Prijs

Tenzij door de verkoper schriftelijk anders vermeld, is de prijs exclusief transportkosten, verpakkingskosten, alle belastingen, btw en andere taksen. Indien tussen de aanvaarding van de bestelling en de levering uitzonderlijke omstandigheden het economische evenwicht van het contract beïnvloeden, zodat de verkoper verplicht is zijn prijzen te verhogen en/of zijn betaalvoorwaarden te wijzigen, zal de verkoper gerechtigd zijn de klant met een gewone aanzegging een overeenkomstige prijsverhoging aan te rekenen. De koper zal het contract dan schriftelijk kunnen beëindigen binnen de zeven (7) dagen vanaf de kennisgeving, waarbij de verkoper geen schadevergoeding voor de beëindiging verschuldigd is aan de koper. Indien de koper de overeenkomst niet beëindigt, zullen de nieuwe voorwaarden automatisch en van rechtswege op het contract van toepassing zijn. Behoudens anders schriftelijk door de verkoper vermeld, zullen de betalingen netto gebeuren, zonder korting, op uiterlijk dertig (30) dagen van de factuurdatum. De prijs zal van rechtswege worden verhoogd met eventuele belastingen en rechten die worden of zullen worden geïnd door welke overheid ook, wat zij ook mogen zijn en voor zover zij van kracht zijn op de dag van de levering.Alle facturen die op hun vervaldag volledig of gedeeltelijk onbetaald zijn, zullen van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving worden verhoogd met een verwijlinterest van 12 procent per jaar en na een ingebrekestelling zonder gevolg zal het uitstaande bedrag met 12 procent worden verhoogd, met een minimum van € 300,00, ook indien uitstel van betaling is verleend. Wanneer een enkele factuur op haar vervaldag onbetaald is, zal het te betalen saldo van alle andere uitstaande, ook nog niet vervallen, facturen onmiddellijk van rechtswege opeisbaar zijn. Het verzuim om een factuur te betalen zal als een fundamentele inbreuk door de koper worden beschouwd en geeft de verkoper het recht om elke verdere levering op te schorten of het contract als onmiddellijk beëindigd te beschouwen vanwege het verzuim van de koper, onverminderd het recht op schadevergoeding van de verkoper. Ook wanneer een uitstel van betaling overeengekomen is en de koper niet stipt betaalt, of een klacht indient over een al geleverde partij, kan de verkoper de betaalvoorwaarde intrekken en voorafbetaling eisen voor de volgende leveringen of contracten.

ART. 4 Levering

De goederen of materialen worden geleverd ex fabriek Harelbeke. De leveringen zullen gebeuren afhankelijk van de beschikbaarheid bij de verkoper. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zullen de leveringsdatums van de verkoper louter indicatief zijn. De koper zal een laattijdige levering niet kunnen inroepen als rechtvaardiging om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen. Indien de koper na formele kennisgeving de goederen niet in ontvangst neemt, is de verkoper gerechtigd om, naast ander wettelijk verhaal, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, ofwel haar gedwongen uitvoering te eisen. In het geval van meerdere leveringen, zal het gehele of gedeeltelijke verzuim om een of meer gedeeltelijke leveringen uit te voeren geen weerslag hebben op andere leveringen.

ART. 5 Prijs Overdracht van het risico

Het risico van de goederen en meer bepaald het risico van hun transport gaat bij de levering onmiddellijk over op de koper. De overdracht van het risico wordt voor elke verkoop, ongeacht zijn bestemming, overgedragen bij de overhandiging van de goederen of hun vertrek uit de fabrieken of magazijnen van de verkoper, ongeacht de voorwaarden voor of de betaling van de verzendingskosten. Voor bestellingen die specifiek verwijzen naar INCOTERMS die de overdracht van het risico van de goederen anders definiëren, zullen echter de regels van het op het ogenblik van de verkoop geldende INCOTERMS van toepassing zijn. De koper moet alle nodige maatregelen treffen om zijn rechten te vrijwaren tegenover de transporteur van de goederen, door zijn voorbehoud te maken binnen de tijdsperiode en volgens de voorwaarden van de ter zake geldende regels.

ART. 6 Klachten

De verkoper garandeert dat de kwaliteit van de producten uitsluitend consistent is met de door de verkoper verstrekte technische specificaties, met uitsluiting van elke andere garantie en/of aansprakelijkheid. a/ Het gewicht en de afmetingen van de goederen op het ogenblik van de verzending vertegenwoordigen de geleverde hoeveelheden. De kwantitatieve tolerantie van de levering moet plus of min tien procent zijn (+/- 10%), tenzij anders vermeld op de bevestiging van de bestelling, en wordt berekend op het aantal in de bestelling vermelde eenheden. Over- en onderleveringen kunnen echter geen aanleiding geven tot een klacht en vormen geen grond om de verkoop te annuleren of de goederen te weigeren. b/ Onverminderd vorderingen tegen de transporteur, moeten klachten over zichtbare gebreken of afwijkingen van de geleverde goederen, vergeleken met de bestelde goederen of met de leveringsdocumenten, schriftelijk worden ingediend bij de ontvangst van de goederen en hoe dan ook uiterlijk binnen de acht (8) dagen na de ontvangst. Alle gebreken moeten onmiddellijk telefonisch of via fax aan de verkoper worden meegedeeld en moeten worden bevestigd met een aangetekend schrijven, vergezeld van de overeenkomstige aankoopfactuur, een gedetailleerde beschrijving van het gebrek en ten minste twee duidelijke foto's die het gebrek tonen. Typische productkenmerken zoals shading en pilling zijn geen fabricagefouten en zullen niet als klacht worden aanvaard. De klant aanvaardt de sectortoleranties voor slijtage, zoals vermeld in de technische documentatie van de verkoper. Onvolmaakte goederen die vooraf als dusdanig erkend zijn en worden verkocht als afgekeurde stukken, afval of tweede of derde keuze, kunnen geen voorwerp zijn van een klacht wegens afwijkingen of verborgen gebreken. De koper zal de verkoper alle bewijsmateriaal verstrekken met betrekking tot gemelde gebreken of afwijkingen. De koper zal de verkoper de gelegenheid geven om de gebreken te inspecteren en een oplossing te vinden. De koper zal niet trachten de goederen zelf te repareren of dat door een derde partij te laten doen. Om aanvaardbaar te zijn, moet elke klacht wegens verborgen gebreken met een aangetekend schrijven door de koper bij de verkoper worden ingediend. Dit schrijven mag niet later dan vijf dagen na de ontdekking van het gebrek worden verstuurd en uiterlijk zes maanden nadat de goederen in de lokalen van Lano ter beschikking van de koper zijn gesteld. Garantieaanspraken zullen ongeldig zijn in het geval van wijziging, reparatie door de koper of door derde partijen, of in het geval van de verkoop van goederen die aan een derde partij geleverd zijn. Garantieaanspraken wegens verborgen gebreken zijn ook ongeldig als de koper de goederen laat verwijderen voor onderzoek door een door hem gekozen specialist, zonder een beroep te doen op een gerechtelijk expert. De koper kan de garantie voor verborgen gebreken niet inroepen om zijn betaalverplichtingen uit te stellen of op te schorten. De garantieverbintenis van de verkoper tegenover de koper is persoonlijk. Als de koper de geleverde goederen of diensten aan een derde partij overdraagt, kan deze partij de verkoper niet rechtstreeks vragen om de garantiebepaling te honoreren. De aansprakelijkheid van de verkoper tegenover de koper, om welke reden ook, zal altijd beperkt zijn tot de directe en voorzienbare schade, met uitsluiting van elke schade als gevolg van gebruik of uitbating, of elke handelsschade, en zal beperkt zijn tot de bedragen die werden gefactureerd voor de levering of het deel van de levering waarop de klacht betrekking heeft, dus de verkoopprijs in het geval van een verkoop en de meerwaarde in het geval van een toekenning. De aansprakelijkheid zal echter nooit de som van € 25.000 overschrijden. Elke vordering wegens handelsschade als gevolg van gebruik of uitbating is uitgesloten. De koper vrijwaart de verkoper van vorderingen door derde partijen in verband met de gedane leveringen die hoger zijn dan het vermelde maximum. c/ Indien de koper de kwaliteit van de goederen niet binnen de acht (8) dagen na hun ontvangst controleert, of indien hij ze na de controle versnijdt/gebruikt, of ze aan een derde partij verkoopt, is de verkoper niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van het gebruik door de koper of de derde partij. d/ Indien de goederen niet worden gebruikt voor een doel of volgens een proces dat normaal bedoeld is voor goederen van dezelfde aard, zijn geen vorderingen aanvaardbaar. e/ Wanneer de koper zijn klacht binnen de vermelde termijn naar de verkoper heeft verstuurd, en op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de verkoper bevestigd is, zal de verkoper naar eigen goeddunken de goederen waarvan hij erkent dat ze afwijken of zichtbare gebreken vertonen ofwel vervangen, ofwel terugbetalen, met uitsluiting van alle andere schadevergoedingen. Indien van toepassing moet de koper op verzoek van de verkoper de vervangen of terugbetaalde goederen terugsturen naar de verkoper. f/ Klachten ontslaan de koper niet van zijn verplichting om de prijs volgens de voorwaarden van het contract te betalen, ongeacht de gegrondheid van de klacht.

ART. 7 Behoud van eigendom

De verkoper behoudt de eigendom van de goederen tot de prijs en alle bijkomende kosten volledig zijn betaald. Het risico van de goederen gaat echter bij de levering over op de koper, zoals bepaald in Artikel 5. Bijgevolg behoudt de verkoper zich in het geval van laattijdige of wanbetaling, geheel of gedeeltelijk, het recht voor om op eerste verzoek en zonder voorafgaande formele kennisgeving te eisen dat de geleverde goederen worden teruggestuurd, ongeacht de plaats waar zij zich bevinden. Goederen die in de lokalen van de koper worden bewaard (magazijn, depot enz.) zullen als het voorwerp van de onbetaalde facturen worden beschouwd. De koper geeft de verkoper de onherroepbare toelating om alle geleverde en niet betaalde goederen tijdens de kantooruren terug te nemen. Alle betaalde voorschotten blijven eigendom van de koper, als vergoeding voor de mogelijke verliezen in het geval van een nieuwe verkoop. De koper zal daarom geen rechten verlenen aan derde partijen die de uitoefening van deze bepaling zouden beperken. Alle kosten van de terugzending van de goederen naar de lokalen van de verkoper zullen door de koper worden gedragen. Indien de koper insolvent wordt, moet hij (i) de verkoper binnen de 24 uur informeren en (ii) de verkoop van goederen die nog niet zijn eigendom onmiddellijk stopzetten. Indien objectieve elementen (zoals betwiste wissels, het opzeggen van kredietlijnen, de beslaglegging op eigendommen of de executie door verkoop van bezittingen van de schuldenaar, achterstallen bij schuldeisers enz.) op solventie en/of liquiditeitsproblemen van de koper wijzen, behoudt de verkoper zich het recht voor om zelfs na een volledige of gedeeltelijke verzending van de goederen de bestelling volledig of gedeeltelijk op te schorten en gepaste waarborgen van de koper te eisen. Indien de koper deze waarborgen niet geeft, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, onverminderd het recht van de koper om schadeloosstelling te eisen en de andere verhaalmiddelen die deze Algemene Voorwaarden en de wet voorzien. De koper verbindt zich ertoe geen verpakkingen of etiketten te verwijderen van goederen die hij in voorraad houdt en die hij niet heeft betaald.

ART. 8 Overmacht

De volgende zaken worden beschouwd als gevallen van overmacht die aanleiding geven tot de annulatie of opschorting van de contractuele verplichtingen van de verkoper, zonder enig recht op verhaal door de koper: ongevallen die de fabricage of de opslag van de producten beïnvloeden, volledige of gedeeltelijke onderbreking van de bevoorrading met grondstoffen of energie, meer bepaald verzuim door transporteurs, brand, overstroming, machinebreuk, volledig of gedeeltelijke stakingen, administratieve beslissingen, daden van derde partijen, oorlog en alle externe voorvallen die de uitvoering van de verplichtingen van de verkoper kunnen vertragen of verhinderen of die de uitvoering economisch buitensporig maken.

ART. 9 Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Geschillen tussen de koper en de verkoper met betrekking tot of in verband met de verkoop van goederen door de verkoper en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden geregeld door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk (België). De betrekkingen tussen de koper en de verkoper worden uitsluitend geregeld door de Belgische wet. De eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de toepasbaarheid van de andere bepalingen. In het geval van een aangepaste afwerking, zijn naast deze Algemene Voorwaarden de algemene voorwaarden van de Belgische loonveredelaars 2010 van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden gepubliceerd door Fedustria (www.fedustria.be) en kunnen op verzoek door de verkoper aan de koper worden verstrekt. De koper aanvaardt deze voorwaarden. Indien ze strijdig zouden zijn met deze Algemene Voorwaarden, zullen de laatste voorrang hebben op de eerste, onverminderd de toepasselijkheid van de andere algemene voorwaarden van de Belgische loonveredelaars 2010.

Log-in

Log-ins