Algemene aan- en verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

ART. 1 Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden

De koper die een bestelling bij de verkoper plaatst, aanvaardt deze Algemene Verkoopvoorwaarden onvoorwaardelijk en volledig, met uitsluiting van alle andere documenten, met inbegrip van brochures of catalogussen, die de verkoper louter ter informatie uitgeeft. Bijzondere voorwaarden zullen geen voorrang hebben op de Algemene Verkoopvoorwaarden, tenzij de verkoper ze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt. Andersluidende bepalingen die de koper voorstelt, zullen dus niet bindend zijn voor de verkoper, tenzij hij ze uitdrukkelijk aanvaardt, ook wanneer de verkoper deze bepalingen kent.

Alle ander documenten dan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zoals catalogussen, prospectussen, reclame enz. zijn louter informatief en indicatief en zijn niet bindend voor de verkoper.

 

ART. 2 Bestellingen

Bestellingen die rechtstreeks bij de verkoper of zijn agenten of vertegenwoordigers worden geplaatst, zijn pas definitief en bindend wanneer de verkoper ze schriftelijk heeft bevestigd. De verkoper behoudt zich het recht voor om bepaalde kenmerken van de producten te wijzigen, zolang het normale gebruik waarvoor de producten bedoeld zijn niet verandert.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de schriftelijk door de verkoper aanvaarde bestelling en alle documenten die de verkoper in verband met de bestelling uitgeeft, vormen samen het contract. Elke wijziging van de bestelling betekent automatisch dat de aanvankelijk bepaalde leveringstijden met een redelijke termijn worden verlengd. Bij laattijdige betaling zal de leveringsplanning in verhouding worden verlaat.

De koper is zich ervan bewust dat op de bestelde goederen sectorspecifieke toleranties van toepassing zijn, met inbegrip van toleranties met betrekking tot afmetingen, kleur, verlies van gewicht en verlies van kwaliteit door slijtage.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, blijven prijsoffertes een maand geldig vanaf de datum waarop ze worden meegedeeld. Daarna vervallen ze onherroepelijk en van rechtswege.

Elke wijziging of annulatie van de bestelling op verzoek van de koper is onderworpen aan de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Elk dergelijk verzoek door de koper zal slechts in aanmerking worden genomen als het de verkoper niet later dan zeven (7) dagen voor de verzending van de goederen bereikt en als de goederen niet aangepast zijn. Een volledige of gedeeltelijke annulatie van bestellingen door de koper zal schade veroorzaken voor de verkoper. De koper zal deze schade vergoeden, met inbegrip van de waarde van de bestelling, de verloren winst, de administratiekosten, de transportkosten, de opslagkosten enz., met een minimum van 25 procent van de overeengekomen prijs.

 

ART. 3 Prijs

Tenzij door de verkoper schriftelijk anders vermeld, is de prijs exclusief transportkosten, verpakkingskosten, alle belastingen, btw en andere taksen. Indien tussen de aanvaarding van de bestelling en de levering uitzonderlijke omstandigheden het economische evenwicht van het contract beïnvloeden, zodat de verkoper verplicht is zijn prijzen te verhogen en/of zijn betaalvoorwaarden te wijzigen, zal de verkoper gerechtigd zijn de klant met een gewone aanzegging een overeenkomstige prijsverhoging aan te rekenen. De koper zal het contract dan schriftelijk kunnen beëindigen binnen de zeven (7) dagen vanaf de kennisgeving, waarbij de verkoper geen schadevergoeding voor de beëindiging verschuldigd is aan de koper. Indien de koper de overeenkomst niet beëindigt, zullen de nieuwe voorwaarden automatisch en van rechtswege op het contract van toepassing zijn.

Behoudens anders schriftelijk door de verkoper vermeld, zullen de betalingen netto gebeuren, zonder korting, op uiterlijk dertig (30) dagen van de factuurdatum. De prijs zal van rechtswege worden verhoogd met eventuele belastingen en rechten die worden of zullen worden geïnd door welke overheid ook, wat zij ook mogen zijn en voor zover zij van kracht zijn op de dag van de levering.

Alle facturen die op hun vervaldag volledig of gedeeltelijk onbetaald zijn, zullen van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving worden verhoogd met een verwijlinterest van 12 procent per jaar en na een ingebrekestelling zonder gevolg zal het uitstaande bedrag met 12 procent worden verhoogd, met een minimum van € 300,00, ook indien uitstel van betaling is verleend.

Wanneer een enkele factuur op haar vervaldag onbetaald is, zal het te betalen saldo van alle andere uitstaande, ook nog niet vervallen, facturen onmiddellijk van rechtswege opeisbaar zijn.

Het verzuim om een factuur te betalen zal als een fundamentele inbreuk door de koper worden beschouwd en geeft de verkoper het recht om elke verdere levering op te schorten of het contract als onmiddellijk beëindigd te beschouwen vanwege het verzuim van de koper, onverminderd het recht op schadevergoeding van de verkoper. Ook wanneer een uitstel van betaling overeengekomen is en de koper niet stipt betaalt, of een klacht indient over een al geleverde partij, kan de verkoper de betaalvoorwaarde intrekken en voorafbetaling eisen voor de volgende leveringen of contracten.

 

ART. 4 Levering

De goederen of materialen worden geleverd ex works Harelbeke.

De leveringen zullen gebeuren afhankelijk van de beschikbaarheid bij de verkoper. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zullen de leveringsdatums van de verkoper louter indicatief zijn. De verkoper zal een laattijdige levering niet kunnen inroepen als rechtvaardiging om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen.

Indien de koper na formele kennisgeving de goederen niet in ontvangst neemt, is de verkoper gerechtigd om, naast ander wettelijk verhaal, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, ofwel haar gedwongen uitvoering te eisen.

In het geval van meerdere leveringen, zal het gehele of gedeeltelijke verzuim om een of meer gedeeltelijke leveringen uit te voeren geen weerslag hebben op andere leveringen.

 

ART. 5 Overdracht van het risico

Het risico van de goederen en meer bepaald het risico van hun transport gaat bij de levering onmiddellijk over op de koper. De overdracht van het risico wordt voor elke verkoop, ongeacht zijn bestemming, overgedragen bij de overhandiging van de goederen of hun vertrek uit de fabrieken of magazijnen van de verkoper, ongeacht de voorwaarden voor of de betaling van de verzendingskosten. Voor bestellingen die specifiek verwijzen naar INCOTERMS die de overdracht van het risico van de goederen anders definiëren, zullen echter de regels van het op het ogenblik van de verkoop geldende INCOTERMS van toepassing zijn. De koper moet alle nodige maatregelen treffen om zijn rechten te vrijwaren tegenover de transporteur van de goederen, door zijn voorbehoud te maken binnen de tijdsperiode en volgens de voorwaarden van de ter zake geldende regels.

 

ART. 6 Klachten

De verkoper garandeert dat de kwaliteit van de producten uitsluitend consistent is met de door de verkoper verstrekte technische specificaties, met uitsluiting van elke andere garantie en/of aansprakelijkheid.

a/ Het gewicht en de afmetingen van de goederen op het ogenblik van de verzending vertegenwoordigen de geleverde hoeveelheden. De kwantitatieve tolerantie van de levering moet plus of min tien procent zijn (+/- 10%), tenzij anders vermeld op de bevestiging van de bestelling, en wordt berekend op het aantal in de bestelling vermelde eenheden. Over- en onderleveringen kunnen echter geen aanleiding geven tot een klacht en vormen geen grond om de verkoop te annuleren of de goederen te weigeren.

b/ Onverminderd vorderingen tegen de transporteur, moeten klachten over zichtbare gebreken of afwijkingen van de geleverde goederen, vergeleken met de bestelde goederen of met de leveringsdocumenten, schriftelijk worden ingediend bij de ontvangst van de goederen en hoe dan ook uiterlijk binnen de acht (8) dagen na de ontvangst. Alle gebreken moeten onmiddellijk telefonisch of via fax aan de verkoper worden meegedeeld en moeten worden bevestigd met een aangetekend schrijven, vergezeld van de overeenkomstige aankoopfactuur, een gedetailleerde beschrijving van het gebrek en ten minste twee duidelijke foto's die het gebrek tonen.

Typische productkenmerken zoals omgekeerde polen en pluizen zijn geen fabricagefouten en zullen niet als klacht worden aanvaard.

De klant aanvaardt de sectortoleranties voor slijtage, zoals vermeld in de technische documentatie van de verkoper. Onvolmaakte goederen die vooraf als dusdanig erkend zijn en worden verkocht als afgekeurde stukken, afval of tweede of derde keuze, kunnen geen voorwerp zijn van een klacht wegens afwijkingen of verborgen gebreken.

De koper zal de verkoper alle bewijsmateriaal verstrekken met betrekking tot gemelde gebreken of afwijkingen. De koper zal de verkoper de gelegenheid geven om de gebreken te inspecteren en een oplossing te vinden. De koper zal niet trachten de goederen zelf te repareren of dat door een derde partij te laten doen. Om aanvaardbaar te zijn, moet elke klacht wegens verborgen gebreken met een aangetekend schrijven door de koper bij de verkoper worden ingediend. Dit schrijven mag niet later dan vijf dagen na de ontdekking van het gebrek worden verstuurd en uiterlijk zes maanden nadat de goederen in de lokalen van Lano ter beschikking van de koper zijn gesteld. Garantieaanspraken zullen ongeldig zijn in het geval van wijziging, reparatie door de koper of door derde partijen, of in het geval van de verkoop van goederen die aan een derde partij geleverd zijn. Garantieaanspraken wegens verborgen gebreken zijn ook ongeldig als de koper de goederen laat verwijderen voor onderzoek door een door hem gekozen specialist, zonder een beroep te doen op een gerechtelijk expert. De koper kan de garantie voor verborgen gebreken niet inroepen om zijn betaalverplichtingen uit te stellen of op te schorten. De garantieverbintenis van de verkoper tegenover de koper is persoonlijk. Als de koper de geleverde goederen of diensten aan een derde partij overdraagt, kan deze partij de verkoper niet rechtstreeks vragen om de garantiebepaling te honoreren.

De aansprakelijkheid van de verkoper tegenover de koper, om welke reden ook, zal altijd beperkt zijn tot de directe en voorzienbare schade, met uitsluiting van elke schade als gevolg van gebruik of uitbating, of elke handelsschade, en zal beperkt zijn tot de bedragen die werden gefactureerd voor de levering of het deel van de levering waarop de klacht betrekking heeft, dus de verkoopprijs in het geval van een verkoop en de meerwaarde in het geval van een toekenning. De aansprakelijkheid zal echter nooit de som van € 25.000 overschrijden. Elke vordering wegens handelsschade als gevolg van gebruik of uitbating is uitgesloten. De koper vrijwaart de verkoper van vorderingen door derde partijen in verband met de gedane leveringen die hoger zijn dan het vermelde maximum.

c/ Indien de koper de kwaliteit van de goederen niet binnen de acht (8) dagen na hun ontvangst controleert, of indien hij ze na de controle versnijdt/gebruikt, of ze aan een derde partij verkoopt, is de verkoper niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van het gebruik door de koper of de derde partij.

d/ Indien de goederen niet worden gebruikt voor een doel of volgens een proces dat normaal bedoeld is voor goederen van dezelfde aard, zijn geen vorderingen aanvaardbaar.

e/ Wanneer de koper zijn klacht binnen de vermelde termijn naar de verkoper heeft verstuurd, en op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de verkoper bevestigd is, zal de verkoper naar eigen goeddunken de goederen waarvan hij erkent dat ze afwijken of zichtbare gebreken vertonen ofwel vervangen, ofwel terugbetalen, met uitsluiting van alle andere schadevergoedingen. Indien van toepassing moet de koper op verzoek van de verkoper de vervangen of terugbetaalde goederen terugsturen naar de verkoper.

f/ Klachten ontslaan de koper niet van zijn verplichting om de prijs volgens de voorwaarden van het contract te betalen, ongeacht de gegrondheid van de klacht.

 

ART. 7 Behoud van eigendom

De verkoper behoudt de eigendom van de goederen tot de prijs en alle bijkomende kosten volledig zijn betaald. Het risico van de goederen gaat echter bij de levering over op de koper, zoals bepaald in Artikel 5. Bijgevolg behoudt de verkoper zich in het geval van laattijdige of wanbetaling, geheel of gedeeltelijk, het recht voor om op eerste verzoek en zonder voorafgaande formele kennisgeving te eisen dat de geleverde goederen worden teruggestuurd, ongeacht de plaats waar zij zich bevinden. Goederen die in de lokalen van de koper worden bewaard (magazijn, depot enz.) zullen als het voorwerp van de onbetaalde facturen worden beschouwd. De koper geeft de verkoper de onherroepbare toelating om alle geleverde en niet betaalde goederen tijdens de kantooruren terug te nemen. Alle betaalde voorschotten blijven eigendom van de koper, als vergoeding voor de mogelijke verliezen in het geval van een nieuwe verkoop.

De koper zal daarom geen rechten verlenen aan derde partijen die de uitoefening van deze bepaling zouden beperken.

Alle kosten van de terugzending van de goederen naar de lokalen van de verkoper zullen door de koper worden gedragen.

Indien de koper insolvent wordt, moet hij (i) de verkoper binnen de 24 uur informeren en (ii) de verkoop van goederen die nog niet zijn eigendom onmiddellijk stopzetten. Indien objectieve elementen (zoals betwiste wissels, het opzeggen van kredietlijnen, de beslaglegging op eigendommen of de executie door verkoop van bezittingen van de schuldenaar, achterstallen bij schuldeisers enz.) op solventie en/of liquiditeitsproblemen van de koper wijzen, behoudt de verkoper zich het recht voor om zelfs na een volledige of gedeeltelijke verzending van de goederen de bestelling volledig of gedeeltelijk op te schorten en gepaste waarborgen van de koper te eisen.

Indien de koper deze waarborgen niet geeft, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, onverminderd het recht van de koper om schadeloosstelling te eisen en de andere verhaalmiddelen die deze Algemene Voorwaarden en de wet voorzien.

De koper verbindt zich ertoe geen verpakkingen of etiketten te verwijderen van goederen die hij in voorraad houdt en die hij niet heeft betaald.

 

ART. 8 Overmacht

De volgende zaken worden beschouwd als gevallen van overmacht die aanleiding geven tot de annulatie of opschorting van de contractuele verplichtingen van de verkoper, zonder enig recht op verhaal door de koper: ongevallen die de fabricage of de opslag van de producten beïnvloeden, volledige of gedeeltelijke onderbreking van de bevoorrading met grondstoffen of energie, meer bepaald verzuim door transporteurs, brand, overstroming, machinebreuk, volledig of gedeeltelijke stakingen, administratieve beslissingen, daden van derde partijen, oorlog en alle externe voorvallen die de uitvoering van de verplichtingen van de verkoper kunnen vertragen of verhinderen of die de uitvoering economisch buitensporig maken.

 

ART. 9 Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Geschillen tussen de koper en de verkoper met betrekking tot of in verband met de verkoop van goederen door de verkoper en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden geregeld door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk (België).

De betrekkingen tussen de koper en de verkoper worden uitsluitend geregeld door het Belgisch recht.

De eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de toepasbaarheid van de andere bepalingen.

In het geval van een aangepaste afwerking, zijn naast deze Algemene Voorwaarden de algemene voorwaarden van de Belgische loonveredelaars 2010 van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden gepubliceerd door Fedustria (www.fedustria.be) en kunnen op verzoek door de verkoper aan de koper worden verstrekt. De koper aanvaardt deze voorwaarden. Indien ze strijdig zouden zijn met deze Algemene Voorwaarden, zullen de laatste voorrang hebben op de eerste, onverminderd de toepasselijkheid van de andere algemene voorwaarden van de Belgische loonveredelaars 2010.

 

AANKOOPVOORWAARDEN

Deze aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aankopen van goederen en/of diensten door leveranciers aan Lano.

 

1. Afsluiten van de overeenkomst

Een bestelling komt tot stand nadat de leverancier een kopie van de bestelbon en algemene aankoopvoorwaarden getekend voor akkoord heeft teruggestuurd naar Lano, of via digitale weg zijn akkoord heeft bevestigd.  Lano behoudt zich het recht voor de bestelling te annuleren zo deze niet binnen de vijftien dagen werd teruggestuurd.  Lano aanvaardt geen voorwaarden van de leverancier, ook niet omtrent elementen die in deze aankoopvoorwaarden niet zijn behandeld.  Bij afwijkende totstandkoming van de overeenkomst geldt een zelfs gedeeltelijke levering of voorbereiding van uitvoering als erkenning van deze voorwaarden

 

2. Onderaanneming, overdracht

De Leverancier mag overeenkomsten met Lano niet deels of geheel overdragen.  Onderaanneming is niet toegelaten; in geval van afwijkende schriftelijke toestemming daartoe behoudt Lano zich het controlerecht bij de onderaannemer voor.

Schending van deze bepaling geeft in voorkomend geval Lano het recht volledig of gedeeltelijk van het contract af te zien en schadevergoeding te vorderen.  Bij niet naleving die Lano alsnog aanvaarden zou, blijft de leverancier in elk geval hoofdelijk en ondeelbaar gehouden met de onderaannemer dan wel overnemer.

 

3. (Intellectuele) eigendomsrechten

a. Lano behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten voor op documenten en materialen (dat wil zeggen teksten, tekeningen, ontwerpen, plannen, drukvoorbeelden, foto-opnamen, monsters, … die zij overhandigt aan de leverancier net als op de daarnaar vervaardigde producten).

De leverancier mag documenten en materialen niet gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor Lano ze heeft toevertrouwd. Hij mag ze dus bijvoorbeeld niet kopiëren, meedelen of ter inzage geven aan derden, ook niet gedeeltelijk.

De leverancier bezorgt documenten en materialen op eerste verzoek terug aan Lano.  Ten laatste moet de leverancier ze met de laatste levering in bruikbare toestand terugbezorgen.

Dit alles geldt ook voor documenten en materialen die niet intellectueelrechtelijk beschermbaar zouden zijn, tot een duur van drie jaar na de laatste bestelling.

Een en ander onverminderd recht van Lano om schadevergoeding te vorderen.

b. De leverancier garandeert dat zijn prestaties of producten geen rechten van derden schenden.  Hij vrijwaart Lano tegen eventuele aanspraken van derden, met name op grond van regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten, marktpraktijkenwetgevingen.  Niet naleving van een van dit beding brengt voor Lano het recht mee zonder aanmaning geheel of gedeeltelijk van het contract af te zien, zonder dat hierdoor enige schade-eis voor de leverancier kan ontstaan, maar in tegendeel onverminderd recht van Lano om schadevergoeding te vorderen.

 

4. Termijnen

De leverancier moet leveren of uitvoeren op de overeengekomen leveringsdagen of binnen overeengekomen termijn en op de aangeduide plaats. Niet conforme of gebrekkige leveringen gelden als niet-geleverd of niet-uitgevoerd binnen termijn. De contractuele boete voor het overschrijden van termijnen bedraagt 10% van de totale bestelwaarde per maand vertraging (steeds berekend pro rata per dag), zonder verplichting voor Lano om het bewijs van enig nadeel te leveren.  Het niet naleven van leveringsmoment, termijn of plaats geeft Lano bovendien het recht te handelen zoals voorzien in artikel 11.

 

5. Verzending en levering

Levering gebeurt altijd volgens de voorwaarden bepaald op het aankooporder.

Verpakking kan alleen mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lano worden aangerekend.  Bij terugzending van de verpakking dient zij voor de berekende waarde gecrediteerd te worden. Lano betaalt geen waarborg voor verpakkingen.  Elke schade door ondoelmatige verpakking veroorzaakt is ten laste van de leverancier. De kosten en risico’s voor terugzending of bewaring van ondeugdelijke goederen of te herstellen of herstelde goederen vallen ten laste van de leverancier.

 

6. Eigendoms- en risico-overdacht

Eigendom van goederen gaat over bij betaling (bij aanneming: plaatsing), terwijl het risico overgaat bij levering (bij aanneming: definitieve oplevering) -tenzij anders aangegeven op de bestelbon. De leverancier doet het nodige desgevallend om de eigendomsrechten van Lano kenbaar te maken aan derden.

De leverancier staat Lano toe de stand van de levering en de productie na te gaan in de gebouwen van de leverancier.  Lano is daartoe niet verplicht en het niet doen, blijft zonder gevolg: het al dan niet uitvoeren van deze controle vermindert de verantwoordelijkheid van de leverancier niet en houdt geen aanvaarding in.

 

7. Gebreken en niet conformiteit

Geleverde goederen en diensten dienen te voldoen aan de regels van goed vakmanschap, hun technische fiches en alle relevante normeringen.

Een voorlopige controle op zichtbare gebreken en conformiteit gebeurt uiterlijk binnen vijftien dagen na aankomst van leveringen van goederen op de leveringsplaats, mits volledige ontvangst van alle bestelde goederen of na volledige uitvoering van de te leveren prestaties.  Indien de goederen verpakt zijn, gebeurt deze na openmaken van de verpakking op een later tijdstip volgens de bedrijfswerking.

Verborgen gebreken, kan Lano binnen korte termijn na ontdekken opwerpen.

Leveringen en prestaties die om enige reden niet voldoen, al dan niet na vrijwillige testen of steekproeven, geven Lano het recht zonder ingebrekestelling en naar keuze van Lano om (1) geheel of gedeeltelijk af te zien van het contract, zonder schadevergoeding voor de leverancier, (2) een vermindering van de aankoopprijs te verlangen, (3) nabewerking op kosten van de leverancier uit te voeren of (4) nieuwe levering te verlangen.  Dit alles onder voorbehoud van Lano om schadevergoeding te vorderen.

Hetzelfde geldt in geval de leverancier gedurende enige waarborgperiode zou nalaten de nodige herstellingen uit te voeren.

 

8. Bijkomende waarborgen

De leverancier garandeert de naleving van de Europese richtlijn 1907/2006 betreffende de “Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) en alle daaraan verbonden relevante regelgevende instrumenten.

De leverancier verklaart tevens te voldoen aan de ISO 9001:2015 norm.

De leverancier verklaart te voldoen aan de Lano’s social compliance policy.  Leverancier bevestigt daarvan kennis te hebben genomen.  Hij kan deze steeds raadplegen op www.lano.com.

 

9. Vrijwaring

De leverancier waarborgt Lano tegen elk verhaal van derden om welke reden dan ook en komt vrijwillig tussen in elk geding op zijn kosten.  Hij is gehouden tot schadeloosstelling aan Lano en/of derden voor elke mogelijke alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

 

10. Betaling

Alle klachten verlenen Lano het recht om de betaling van leveringen of prestaties uit te stellen tot na oplossing van de klachten, ook al hebben die een andere oorsprong dan deze ten grondslag aan de betaalverbintenis.  De betalingen gebeuren op kosten en voor risico van de leverancier, zonder enige compensatie of aftrek.

Betaling geschiedt na volledige ontvangst van de goederen en diensten, na ontvangst van de factuur.

 

11. Uitdrukkelijk ontbindend beding

Onverminderd haar recht op schadevergoeding, behoudt Lano zich het recht overeenkomsten met de leverancier eenzijdig te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk, indien de leverancier niet al zijn verplichtingen nakomt of indien hij niet voldoet aan de verklaringen hoger opgenomen onder artikel 8.

Zij kan in dergelijke omstandigheden ook kiezen om haar verplichtingen uit de overeenkomsten (eerst) enkel te schorsen.

 

12. Evenwichtigheid

Partijen zijn het eens dat deze aankoopvoorwaarden evenwichtig zijn. Zij hebben hun rechten, plichten en risico’s wederzijds afgewogen.

 

13. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze overeenkomst niet geldig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Hetzelfde geldt voor delen van bepalingen.

 

14. Betwistingen

Het Belgisch recht is toepasselijk op elke betwisting die verband houdt met de leveringen of diensten tussen de leverancier en Lano. De rechtbanken van de plaats van de vennootschapszetel van Lano hebben als enige rechtsmacht om kennis te nemen over geschillen daaromtrent.

Log-in

Log-ins